Activerend leren

leerlingen betrekken bij hun leerproces

Praktijkonderwijs wil leerlingen voorbereiden op wonen, werken, vrije tijdsbesteding en actief burgerschap.  Het Accent  Praktijkonderwijs Nijkerk gaat deze uitdaging aan. Op diverse manieren worden leerlingen betrokken bij wat zich op school afspeelt. De actieve leerlingenraad van onze school is daar een goed voorbeeld van, maar we kunnen nog vele andere voorbeelden geven. Bij ons op school gaan we er van uit, dat niet elke leerling hetzelfde is. Er zijn verschillen; ieder heeft zijn eigen leerstijl en ieder heeft zijn eigen leervragen. Ons streven is om daarbij aan te sluiten: dan volgt de leerling geen onderwijs, maar volgt het onderwijs de leerling.

Op Accent Praktijkonderwijs Nijkerk geven wij onderwijs, dat een duidelijke structuur heeft en niet vrijblijvend is: leerlingen komen naar school om…te leren! Dit staat beschreven in ons schoolplan. Leerlingen werken op onze school aan (delen van) de basisvorming. Regelmatig toetst o.a. de inspectie ons onderwijs; de (positieve) beoordelingen vindt u op onze website.
Leren doe je op verschillende manieren. Bij ons op school doen we dat op de volgende wijze:

Coachingsgesprek

De leerling heeft regelmatig een gesprek met de mentor: het coachingsgesprek. Doordat de mentor hem in het gesprek helpt, ontdekt de jongere wat hij wil en kan leren. De leerling schrijft aan de hand van dat gesprek doelen op die hij de komende tijd wil behalen.
De leerdoelen kunnen over alles gaan wat nodig is om zelfstandig te worden, bijvoorbeeld:
• vanuit de leerlijnen: wiskunde, Nederlands, culturele en maatschappelijke vorming, informatiekunde of praktijk en loopbaan
• vanuit de persoonlijke ontwikkeling. Dat noemen we ontwikkelingslijnen: Kan ik zelfstandig werken, ben ik geconcentreerd, maak ik mijn werk ook af?
• Vanuit een praktijkvak waar de leerling graag een opleiding in wil gaan doen of doet

IOP/Portfolio

Dit hele proces, herhaalt zich steeds weer, en moet worden opgeschreven. Dat noemen we IOP (Individueel Ontwikkeling Plan).
Wat de leerling heeft geleerd beschrijft hij in zijn portfolio. Daar bewijst hij dat hij zijn doelen heeft gehaald doormiddel van foto’s, certificaten of een beoordeling van een docent.

Rapportfolio

Twee keer in het jaar schrijft de leerling een evaluatieverslag over zijn IOP en zijn Portfolio. Daarin vertelt hij wat hij heeft geleerd, waarom hij dat heeft geleerd en hoe hij dat kan bewijzen. Dit is dus in feite zijn rapport door hem zelf geschreven! De docent schrijft een korte beoordeling over het werken met IOP in dit verslag. Daarnaast geeft de docent nog een rapport mee waarop de cijfers voor de praktijkvakken praktijkopleidingen en de stagebeoordeling staan vermeld.
Wij verwachten van de leerlingen, dat zij hard werken en zich inzetten, zodat zij een goed portfolio meekrijgen. De leerkrachten zien daar op toe en spreken leerlingen erop aan als dit niet gebeurt.

Driehoeksgesprek

Over het evaluatieverslag en het rapport komt u praten samen met uw zoon/dochter/pupil tijdens de driehoeksgesprekken. In dit gesprek gaat de leerling vertellen wat hij heeft geleerd. Ook geeft hij aan wat hij nog wil leren. Het is belangrijk dat u meedenkt met de jongere; dan kan het gesprek hem/haar verder helpen. Ook kunt u in dit gesprek uw eigen vragen stellen.
 

Niet vrijblijvend!

Het onderwijs op Accent Nijkerk is aantrekkelijk, maar niet vrijblijvend! Je komt naar school om te leren, je te ontwikkelen en je zo voor te bereiden op een zelfstandig deelnemer van de maatschappij.
 

Praktijkonderwijs maak je samen!

Natuurlijk doe je ook vakken gezamenlijk met elkaar en met je klasgenoten. In de onderbouw maak je ook kennis met vele zaken, zodat je later goed kan kiezen. In de bovenbouw wordt er echt gevraagd zelf invulling te geven aan je leerplan. Ook met het kiezen van een stage adres speelt jouw mening, die van je ouders/verzorgers een belangrijke rol.

Het activerend leren hebben wij op school gemaakt door gebruik te maken van klik voor meer informatie:

  • mentorgesprekken (coachingsgesprekken)
  • het individueel ontwikkelplan
  • het portfolio

 

Accent Praktijkonderwijs Nijkerk heeft model gestaan voor een landelijke publicatie mbt het werken met het IOP. Deze Nijkerkse werkwijze bleek succesvol voor leerlingen te zijn, vandaar dat andere scholen nu ook met het IOP/portfolio gaan werken. Foto's van onze leerlingen en docenten zijn daarin opgenomen en inhoudelijk hebben wij een  bijdrage geleverd.

Het boek is te bestellen bij het KPC in  den Bosch (www.kpcgroep.nl).

Het IOP in het praktijkonderwijs

Een boek met een pleidooi en handreikingen voor het individualiseren van het leerplan van leerlingen in het praktijkonderwijs.

Lees meer
 
 
 
 
 
 
© Meerwegen scholengroep \